Visie

Op de reis naar volwassenheid kunnen allerlei situaties ontstaan waarbij een kind en zijn omgeving een steuntje in de rug nodig hebben. Als orthopedagoog vind ik het van belang uit deze behoefte de juiste hulpvragen te filteren en vervolgens een passend plan te maken, waarbij er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle betrokkenen en een zo breed mogelijk draagvlak. Hierbij fungeren het kind en zijn ouder(s) als ervaringsdeskundigen en worden, waar nodig, ook andere disciplines geraadpleegd. Ik streef daarbij naar een zo transparant mogelijke aanpak, met een zo open mogelijke communicatie. 

Onderzoek zie ik niet als doel, maar als middel om beter inzicht te krijgen in complexe problemen en de veroorzakende en in stand houdende factoren. Wat interventies betreft, ben ik pragmatisch van aard: 'Doe wat werkt en laat wat niet werkt!'. Tegelijkertijd vind ik het wel belangrijk de effectiviteit van interventies te volgen en mee te werken aan onderzoek naar effectiviteit. In het verlengde daarvan wil ik me graag blijven ontwikkelen en probeer ik op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelen in mijn werkveld.

Ten slotte denk ik dat veel oplossingen besloten liggen in de eigen kracht van het kind en zijn omgeving. Met de juiste begeleiding en steun van hun sociaal netwerk kunnen mensen zelf de verantwoordelijkheid en regie over hun leven nemen en mogelijke problemen aanpakken.